СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 295/22.01.2018г.

1008

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 295/22.01.2018г.

 

 

До Антония Огнянова Николова-Блажева    за АУПВ № 107-1848/17.11.2017г.

До Ангел Недялков Недялков                         за АУПВ № 107-1864/21.11.2017г.

До Ангел Недялков Недялков                         за АУПВ № 107-1865/21.11.2017г.

До Магбет Анатолиев Христов                       за АУПВ № 107-1866/21.11.2017г.

До Магбет Анатолиев Христов                       за АУПВ № 107-1867/21.11.2017г.

До Магбет Анатолиев Христов                       за АУПВ № 107-1868/21.11.2017г.

До Петя Николаева Ченкова                            за АУПВ № 107-1874/22.11.2017г.

До Пепа Трифонова Трифонова-Първанова  за АУПВ № 107-1887/23.11.2017г.

До Емил Асенов Димитров                             за АУПВ № 107-1888/23.11.2017г.

До Емил Асенов Димитров                             за АУПВ № 107-1889/23.11.2017г.

До Надя Александрова Димитрова                за АУПВ № 107-1890/23.11.2017г.

До Надя Александрова Димитрова                за АУПВ № 107-1891/23.11.2017г.

До Стефан Маринов Василев                         за АУПВ № 107-1902/27.11.2017г.

До Валери Станимиров Илиев                       за АУПВ № 107-1908/28.11.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 22.01.2018г.