СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2866/07.08.2018г.

837

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2866/07.08.2018г.

 

 

До Наско Асенов Биралиев           за АУПВ № 107-597/25.05.2018г.

До Страхил Петров Хицов            за АУПВ № 107-599/25.05.2018г.

До Георги Даринов Кръстев         за АУПВ № 107-605/28.05.2018г.

До Георги Даринов Кръстев         за АУПВ № 107-606/28.05.2018г.

До Георги Даринов Кръстев         за АУПВ № 107-607/28.05.2018г.

До Христо Тодоров Бърдаров       за АУПВ № 107-632/04.06.2018г.

До Пламен Цветанов Мишовски  за АУПВ № 107-639/05.06.2018г.

До Пламен Цветанов Мишовски  за АУПВ № 107-640/05.06.2018г.

До Атанаска Кирилова Рускова    за АУПВ № 107-652/07.06.2018г.

До Дамянчо Борисов Гунев           за АУПВ № 107-665/11.06.2018г.

До Милен Иванов Наков               за АУПВ № 107-682/13.06.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 07.08.2018г.