СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2463/09.07.2018г.

871

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2463/09.07.2018г.

 

 

До Деян Денчев Павловски          за АУПВ № 107-510/26.04.2018г.

До Надя Петрова Русанова           за АУПВ № 107-534/30.04.2018г.

До Надя Петрова Русанова           за АУПВ № 107-535/30.04.2018г.

До Орлин Илиев Дочев                 за АУПВ № 107-536/02.05.2018г.

До Любомир Иванов Монев         за АУПВ № 107-537/02.05.2018г.

До Любомир Иванов Монев         за АУПВ № 107-538/02.05.2018г.

До Любомир Иванов Монев         за АУПВ № 107-539/02.05.2018г.

До Здравко Стефанов Секолов     за АУПВ № 107-556/04.05.2018г.

До Борислав Йорданов Борисов   за АУПВ № 107-557/04.05.2018г.

До Борислав Йорданов Борисов   за АУПВ № 107-558/04.05.2018г.

До Гето Петров Гешев                   за АУПВ № 107-589/21.05.2018г.

До Гето Петров Гешев                   за АУПВ № 107-590/21.05.2018г.

До Нели Андреева Донова-

 / като настойник на Александра Александрова Камбурова/  за АУПВ № 107-591/21.05.2018г.

До Нели Андреева Донова-

 /като настойник на Александра Александрова Камбурова/  за АУПВ № 107-592/21.05.2018г.

До Асен Бориславов Илиев          за АУПВ № 107-617/30.05.2018г.

До Асен Бориславов Илиев          за АУПВ № 107-618/30.05.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 09.07.2018г.