СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2116/12.06.2018г.

818

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2116/12.06.2018г.

 

 

До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-338/06.03.2018г.

До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-339/06.03.2018г.

До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-340/06.03.2018г.

До „Дъга” ЕООД                           за АУПВ № 107-356/12.03.2018г.

До „Дъга” ЕООД                           за АУПВ № 107-357/12.03.2018г.

До „Крис ХД” ЕООД                    за АУПВ № 107-377/20.03.2018г.

До „Миас” ЕООД                          за АУПВ № 107-380/22.03.2018г.

До „Миливан” ЕООД                   за АУПВ № 107-382/23.03.2018г.

До „Модулато” ЕООД                  за АУПВ № 107-399/30.03.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 12.06.2018г.