СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2050 /21.06.2023г.

396

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2050 /21.06.2023г.

 

 

До Роберт Яков Яковза АУПВ № 107-87/26.01.2023г.

До „ЛТВ-С“ ЕООДза АУПВ № 107-240/27.02.2023г.

До „Транспедия България“ АДза АУПВ № 107-259/02.03.2023г.

До „Транспедия България“ АДза АУПВ № 107-260/02.03.2023г.

До „Строително монтажно предприятие-

СМП“ ЕООДза АУПВ № 107-282/09.03.2023г.

До „Денчев комерс“ ЕООДза АУПВ № 107-314/21.03.2023г.

До „Денчев комерс“ ЕООДза АУПВ № 107-315/21.03.2023г.

До „Денчев комерс“ ЕООДза АУПВ № 107-316/21.03.2023г.

До „Денчев комерс“ ЕООДза АУПВ № 107-317/21.03.2023г.

До „Денчев комерс“ ЕООДза АУПВ № 107-318/21.03.2023г.

До „НСД-ТЕО“ ООДза АУПВ № 107-330/27.03.2023г.

До „НСД-ТЕО“ ООДза АУПВ № 107-331/27.03.2023г.

До „АЛИСА“ ЕООДза АУПВ № 107-349/31.03.2023г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 21.06.2023г.