СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1640/04.05.2018г.

857

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1640/04.05.2018г.

 

 

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-109/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-110/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-111/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-112/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-113/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-114/15.01.2018г.

До „Континуум” ООД                  за АУПВ № 107-115/15.01.2018г.

До „Уршула-Ивона” ЕООД          за АУПВ № 107-164/18.01.2018г.

До „Уршула-Ивона” ЕООД          за АУПВ № 107-165/18.01.2018г.

До „Уршула-Ивона” ЕООД          за АУПВ № 107-166/18.01.2018г.

До „Уршула-Ивона” ЕООД          за АУПВ № 107-167/18.01.2018г.

До Уршула –Ивона Михаловска  за АУПВ № 107-168/18.01.2018г.

До „Булмак 7” ЕООД                    за АУПВ № 107-247/05.02.2018г.

До „Булмак 7” ЕООД                    за АУПВ № 107-248/05.02.2018г.

До „Булмак 7” ЕООД                    за АУПВ № 107-249/05.02.2018г.

До „Тарракоинвест”ЕООД           за АУПВ № 107-274/14.02.2018г.

До „Тарракоинвест”ЕООД           за АУПВ № 107-275/14.02.2018г.

До „Тарракоинвест”ЕООД           за АУПВ № 107-276/14.02.2018г.

До „Тарракоинвест”ЕООД           за АУПВ № 107-277/14.02.2018г.

До Ивайло Стефанов Конов         за АУПВ № 107-310/22.02.2018г.

До Ивайло Стефанов Конов         за АУПВ № 107-311/22.02.2018г.

До „Химпрогрес 96” ООД            за АУПВ № 107-315/23.02.2018г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 04.05.2018г.