СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1619/21.12.2017г.

1082

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-1619/21.12.2017г.

 

До Владислава Трифонова Петрова                       за АУПВ № 107-1673/11.10.2017г.

До Николай Банов Янев                                          за АУПВ № 107-1688/13.10.2017г.

До Красимира нинова Петкова                               за АУПВ № 107-1690/13.10.2017г.

До Здравко Николов Тонев                                     за АУПВ № 107-1700/17.10.2017г.

До Здравко Николов Тонев                                     за АУПВ № 107-1701/17.10.2017г.

До Таня Николова Тонева                                       за АУПВ № 107-1702/17.10.2017г.

До Блажка Николова Тонева                                   за АУПВ № 107-1703/17.10.2017г.

До Тихомир Йорданов Тодоров                              за АУПВ № 107-1714/01.11.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 21.12.2017 г.