СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1618 /21.12.2017г.

1131

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -1618 /21.12.2017г.

 

До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1624/02.10.2017г.

До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1625/02.10.2017г.

До Наталия Теодосиева Ботева          за АУПВ № 107-1631/03.10.2017г.

До Цветанка Иванова Тошмакова      за АУПВ № 107-1632/03.10.2017г.

До Цветанка Иванова Тошмакова      за АУПВ № 107-1633/03.10.2017г.

До Валерий Йорданов Йорданов        за АУПВ № 107-1643/04.10.2017г.

До Валерий Йорданов Йорданов        за АУПВ № 107-1644/04.10.2017г.

До Марио Руменов Дялов                    за АУПВ № 107-1662/09.10.2017г.

До Росен Петров Петров                      за АУПВ № 107-1677/12.10.2017г.

До Виолета Цветанова Петкова           за АУПВ № 107-1678/12.10.2017г.

До Пламена Иванова Томова               за АУПВ № 107-1683/13.10.2017г.

До Мариана Пламенова Кирова           за АУПВ № 107-1691/16.10.2017г.

До Петьо Христов Йочев                      за АУПВ № 107-1692/16.10.2017г.

До Петьо Христов Йочев                      за АУПВ № 107-1693/16.10.2017г.

До Силвия Огнянова Димитрова         за АУПВ № 107-1699/17.10.2017г.

До Иван Славомиров Макавеев           за АУПВ № 107-1711/24.10.2017г.

До Иван Славомиров Макавеев           за АУПВ № 107-1712/24.10.2017г.

До Ради Сашев Савов                            за АУПВ № 107-1715/01.11.2017г.

До Ради Сашев Савов                            за АУПВ № 107-1716/01.11.2017г.

До Яни Ангелов Костадинов                за АУПВ № 107-1717/01.11.2017г.

До Яни Ангелов Костадинов                за АУПВ № 107-1718/01.11.2017г.

До Иванелия Мариянова Иванова        за АУПВ № 107-1744/03.11.2017г.

До Иванелия Мариянова Иванова        за АУПВ № 107-1745/03.11.2017г.

До Лилия Петрова Илиява                     за АУПВ № 107-1746/03.11.2017г.

До Лилия Петрова Илиява                     за АУПВ № 107-1747/03.11.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 21.12.2017г.