СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1278 /24.11.2017г.

1053

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -1278 /24.11.2017г.

 

До Елеонора Александрова Светозарова  за АУПВ № 107-1485/01.09.2017г.

До Юлиян Ангелов Русанов                       за АУПВ № 107-1492/04.09.2017г.

До Иво Минков Василев                             за АУПВ № 107-1493/04.09.2017г.

До Иво Минков Василев                             за АУПВ № 107-1494/04.09.2017г.

До Сергей Огнянов Михайлов                   за АУПВ № 107-1502/05.09.2017г.

До Кунка Христова Иванова                      за АУПВ № 107-1514/07.09.2017г.

До Кунка Христова Иванова                      за АУПВ № 107-1515/07.09.2017г.

До Кунка Христова Иванова                      за АУПВ № 107-1516/07.09.2017г.

До Трифон Манчев Иванов                        за АУПВ № 107-1517/07.09.2017г.

До Галя Ангелова Георгиева                      за АУПВ № 107-1531/11.09.2017г.

До Радослав Илиев Николов                      за АУПВ № 107-1536/12.09.2017г.

До Радослав Илиев Николов                      за АУПВ № 107-1537/12.09.2017г.

До Веселка Аспарухова Георгиева            за АУПВ № 107-1618/28.09.2017г.

До Веселка Аспарухова Георгиева            за АУПВ № 107-1619/28.09.2017г.

До Йордан Маринов Георгиев                   за АУПВ № 107-1620/28.09.2017г.

До Таня Аспарухова Халачева                   за АУПВ № 107-1621/28.09.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 24.11.2017 г.