СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1267/24.11.2017г.

1085

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ-1267/24.11.2017г.

 

До Биляна Емилова Петкова- Мотовска              за АУПВ № 107-1505/05.09.2017г.

До Димитър Петков Иванов                                  за АУПВ № 107-1562/18.09.2017г.

До Евгени Андреев Лачев                                      за АУПВ № 107-1563/18.09.2017г.

До Върбан Иванов Димитров                                за АУПВ № 107-1591/26.09.2017г.

До Диана Христова Димитрова                             за АУПВ № 107-1592/26.09.2017г.

До Цветан Димитров Русев                                    за АУПВ № 107-1627/02.10.2017г.

До Иванка Ангелова Русева                                   за АУПВ № 107-1628/02.10.2017г.

До Петър Венциславов Нешков                             за АУПВ № 107-1641/04.10.2017г.

До Петър Венциславов Нешков                             за АУПВ № 107-1642/04.10.2017г.

До Захари Александров Македонски                    за АУПВ № 107-1659/05.10.2017г

До Захари Александров Македонски                    за АУПВ № 107-1660/05.10.2017г.

До Анелия Филипова Филипова                           за АУПВ № 107-1665/09.10.2017г

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 24.11.2017 г.