СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1195 /17.11.2017г.

895

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -1195 /17.11.2017г.

 

До Иван Георгиев Георгиев                за АУПВ № 107-1282/01.08.2017г.

До Иван Георгиев Георгиев                за АУПВ № 107-1283/01.08.2017г.

До Димитрина Иванова Христова      за АУПВ № 107-1311/04.08.2017г.

До Димитрина Иванова Христова      за АУПВ № 107-1312/04.08.2017г.

До Димитрина Иванова Христова      за АУПВ № 107-1313/04.08.2017г.

До Милан Събев Николов                    за АУПВ № 107-1321/07.08.2017г.

До Борислав Спасов Чоранов               за АУПВ № 107-1322/10.08.2017г.

До Катя Цанкова Чоранова                   за АУПВ № 107-1323/07.08.2017г.

До Иван Борисов Семков                      за АУПВ № 107-1328/08.08.2017г.

До Иво Любомиров Петров                  за АУПВ № 107-1341/09.08.2017г.

До Зюмбил Шукриева Изетова             за АУПВ № 107-1419/22.08.2017г.

До Гриша Йорданов Вълчев                  за АУПВ № 107-1429/23.08.2017г.

До Мариела Николова Стефанова        за АУПВ № 107-1483/01.09.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото     съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  17.11.2017 г.