СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1189/29.03.2018г.

976

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1189/29.03.2018г.

 

 

До Николай Иванов Мичев                  за АУПВ № 107-1921/01.12.2017г.

До Николай Иванов Мичев                  за АУПВ № 107-1922/01.12.2017г.

До Явор Махайлов Тодоров                 за АУПВ № 107-1923/01.12.2017г.

До Явор Махайлов Тодоров                 за АУПВ № 107-1924/01.12.2017г.

До Елена Тодорова Ангелова               за АУПВ № 107-1933/05.12.2017г.

До Даниел Здравков Цонев                  за АУПВ № 107-1934/05.12.2017г.

До Даниел Здравков Цонев                  за АУПВ № 107-1935/05.12.2017г.

До Лидия Симеонова Цонева               за АУПВ № 107-1936/05.12.2017г.

До Лидия Симеонова Цонева               за АУПВ № 107-1937/05.12.2017г.

До Петър Бойков Костов                       за АУПВ № 107-1950/11.12.2017г.

До Петър Бойков Костов                       за АУПВ № 107-1951/11.12.2017г.

До Евгения Христова Христова           за АУПВ № 107-1992/19.12.2017г.

До Стефан Николаев Блажев                за АУПВ № 107-1993/19.12.2017г.

До Стефан Николаев Блажев                за АУПВ № 107-1994/19.12.2017г.

До Анелия Петрова Иванова                за АУПВ № 107-2005/20.12.2017г.

До Велла Димитриевна Денева            за АУПВ № 107-2003/20.12.2017г.

До Кирчо Нанков Нанков                     за АУПВ № 107-64/09.01.2018г.

До „Никсън 92” ООД                            за АУПВ № 107-233/01.02.2018г.

До „Никсън 92” ООД                            за АУПВ № 107-234/01.02.2018г.

До „Олимп” ЕООД                                за АУПВ № 107-250/05.02.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 29.03.2018г.