СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-112/ 09.01.2018г.

1024

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ-112/ 09.01.2018г.

 

До Мариян Цветанов Филчев                               за АУПВ № 107-1743/02.11.2017г.

До Борис Владимиров Антонов                           за АУПВ № 107-1758/03.11.2017г.

До Борис Владимиров Антонов                           за АУПВ № 107-1759/03.11.2017г.

До Мариана Иванова Гъркова                              за АУПВ № 107-1799/08.11.2017г.

До Ирина Цветанова Миткова                              за АУПВ № 107-1817/10.11.2017г.

До Цветан Митков Пондев                                    за АУПВ № 107-1820/10.11.2017г.

До Галя Миткова Миткова                                    за АУПВ № 107-1821/10.11.2017г.

До Тодор Пеев Стоянов                                         за АУПВ № 107-1869/21.11.2017г.

До Тодор Пеев Стоянов                                         за АУПВ № 107-1870/21.11.2017г.

До Тодор Пеев Стоянов                                         за АУПВ № 107-1871/21.11.2017г.

До Александър Николаев Симеонов                    за АУПВ № 107-1872/21.11.2017г.

До Красимир Михайлов Цветков                         за АУПВ № 107-1895/24.11.2017г.

До Валери Маринов Василев                                за АУПВ № 107-1894/24.11.2017г.

До Галина Адрианова Станчева                           за АУПВ № 107-2009/21.12.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 09.01.2018г.