СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 81/10.01.2017г.

1198

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  81/10.01.2017г.

До Владислав Йорданов Каменов        за АУПВ № 107-1803/12.10.2016г.

До Мюхтебер Али Адеми                      за АУПВ № 107-1824/18.10.2016г.

До Екрем Адеми                                     за АУПВ № 107-1825/18.10.2016г.

До Екрем Адеми                                     за АУПВ № 107-1826/18.10.2016г.

До Анна Ганчева Ангелова -Манчева  за АУПВ № 107-1838/20.10.2016г.

До Тихомир Маринов Манчев              за АУПВ № 107-1840/20.10.2016г.

До Андриан Огнянов Тодоров              за АУПВ № 107-1866/01.11.2016г.

До Андриан Огнянов Тодоров              за АУПВ № 107-1867/01.11.2016г.

До Андриан Огнянов Тодоров              за АУПВ № 107-1868/01.11.2016г.

До Галя Невенова Иванова                   за АУПВ № 107-1876/03.11.2016г.

До Мария Костас Христиду                  за АУПВ № 107-1878/04.11.2016г.

До Мария Костас Христиду                  за АУПВ № 107-1879/04.11.2016г.

До Александра Кунчева Игнатова       за АУПВ № 107-1880/04.11.2016г.

До Персиян Асенов Ангелов                за АУПВ № 107-1881/07.11.2016г.

До Димитър Милчев Иванов                за АУПВ № 107-1886/08.11.2016г.

До Владислава Георгиева Фикова       за АУПВ № 107-1891/10.11.2016г.

До Владислава Георгиева Фикова       за АУПВ № 107-1892/10.11.2016г.

До Любомир Стефанов Матеев            за АУПВ № 107-1909/15.11.2016г.

До Любомир Стефанов Матеев            за АУПВ № 107-1910/15.11.2016г.

До Кръстина Веселинова Петрова       за АУПВ № 107-1912/16.11.2016г.

До Радослав Веселинов Тодоров          за АУПВ № 107-1913/16.11.2016г.

До Борислав Йорданов Русков             за АУПВ № 107-1916/02.12.2016г.

До Пламен Маринчев Цветанов           за АУПВ № 107-1918/18.11.2016г.

До Пламен Маринчев Цветанов           за АУПВ № 107-1919/18.11.2016г.

До Павел Цонев Денчев                        за АУПВ № 107-1925/21.11.2016г.

До Вера Дакова Йорданова                   за АУПВ № 107-1956/01.12.2016г.

До Петьо Борисов Петков                     за АУПВ № 107-1957/02.12.2016г.

До Петьо Борисов Петков                     за АУПВ № 107-1958/02.12.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 10.01.2017 г.