СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 737/12.04.2017г

1007

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 737/12.04.2017г.

 

До Валентин Мишев  Георгиев               за АУПВ № 107-13/05.01.2017г.

До Валентин Мишев  Георгиев               за АУПВ № 107-14/05.01.2017г.

До Десислав Атанасов Атанасов             за АУПВ № 107-26/09.01.2017г.

До Десислав Атанасов Атанасов             за АУПВ № 107-27/09.01.2017г.

До Десислав Атанасов Атанасов             за АУПВ № 107-28/09.01.2017г.

До Мирослав Георгиев Спасов                за АУПВ № 107-41/12.01.2017г.

До Станислава Миладинова Христова   за АУПВ № 107-48/13.01.2017г.

До Станислава Миладинова Христова   за АУПВ № 107-49/13.01.2017г.

До Цветослав Атанасов Енев                   за АУПВ № 107-73/20.01.2017г.

До Цветослав Атанасов Енев                   за АУПВ № 107-74/20.01.2017г.

До „НТИ ГРУП” АД                                  за АУПВ № 107-213/01.02.2017г.

До „ВИЛИ-50” ЕООД                               за АУПВ № 107-288/08.02.2017г.

До „АВАНГАРД ТРЕНД” ООД               за АУПВ № 107-362/17.02.2017г.

До „АВАНГАРД ТРЕНД” ООД               за АУПВ № 107-363/17.02.2017г.

До „ЕММА-ВЕ” ЕООД                             за АУПВ № 107-374/21.02.2017г.

До „ЕММА-ВЕ” ЕООД                             за АУПВ № 107-375/21.02.2017г.

До ЕТ „Надя Вълова-ШАНС”                  за АУПВ № 107-376/21.02.2017г.

До Десислава Руменова Георгиева          за АУПВ № 107-395/23.02.2017г.

До „МТП ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД          за АУПВ № 107-437/27.02.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 12.04.2017 г.