СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494 / 02.03.2017г.

1002

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 494  / 02.03.2017г.

 

До Станислав Тихомиров Първанов               за АУПВМДДД  №107-1585/18.08.2016г.

До Грета Димитрова Цветанова                      за АУПВМДДД  №107-1156/10.06.2016г.

До Грета Димитрова Цветанова                     за АУПВМДДД  №107-1157/10.06.2016г.

До Петър Аркадиев Цветков                           за АУПВМДДД  №107-2027/29.12.2016г.

До Светлозар Младенов Тодоров                   за АУПВМДДД  №107- 29  / 10.01.2017г.

До Светлозар Младенов Тодоров                   за АУПВМДДД  №107- 30  / 10.01.2017г.

До Даниел Димитров Динев                            за АУПВМДДД  №107- 38  / 11.01.2017г.

До Даниел Димитров Динев                            за АУПВМДДД  №107- 39  / 11.01.2017г.

До Георги Димитров Георгиев                        за АУПВМДДД  №107- 51  / 16.01.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      02. 03.  2017г.