СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 436 /15.02.2017г.

1000

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 436 /15.02.2017г.

 

До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1593/19.08.2016г.

До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1594/19.08.2016г.

До Десислава Димитрова Йонова        за АУПВ № 107-1624/25.08.2016г.

До Христо Димитров Кочев                 за АУПВ № 107-1935/23.11.2016г.

До Славка Константинова Белева        за АУПВ № 107-1945/28.11.2016г.

До Славка Константинова Белева        за АУПВ № 107-1946/28.11.2016г.

До Надежда Ангелова Белева              за АУПВ № 107-1947/28.11.2016г.

До Мартин Галинов Бочев                   за АУПВ № 107-1949/29.11.2016г.

До Анатоли Генадиев Димитгров        за АУПВ № 107-1950/30.11.2016г.

До Атанас Обретенов Балтов               за АУПВ № 107-1962/05.12.2016г.

До Владислав Драгомиров Рашев        за АУПВ № 107-1965/07.12.2016г.

До Владислав Драгомиров Рашев        за АУПВ № 107-1966/07.12.2016г.

До Здравка Димитрова Пеева               за АУПВ № 107-1974/08.12.2016г.

До Здравка Димитрова Пеева               за АУПВ № 107-1975/08.12.2016г.

До Детелин Захариев Пелов                 за АУПВ № 107-1977/09.12.2016г.

До Детелин Захариев Пелов                 за АУПВ № 107-1978/09.12.2016г.

До Галя Стоянова Маринова                за АУПВ № 107-1989/13.12.2016г.

До Николина Иванова Райнова            за АУПВ № 107-2012/21.12.2016г.

До Лиляна Трифонова Паликрушева  за АУПВ № 107-2015/22.12.2016г.

До Иван Стефанов Атанасов                за АУПВ № 107-2022/28.12.2016г.

До Иван Стефанов Атанасов                за АУПВ № 107-2024/28.12.2016г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 15.02.2017 г.