СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 349/ 08.02.2017г.

1025

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 349/ 08.02.2017г.

 

До Момчил Петков Иванов                            за АУПВМДДД  №107-1160/10.06.2016г.

До Емил Петков Занков                                 за АУПВМДДД  №107-1972/07.12.2016г.

До Самуил Искренов Михайлов                     за АУПВМДДД  №107-1973/08.12.2016г.

До Мария Кирилова Кутева                            за АУПВМДДД  №107-1979/09.12.2016г.

До Петьо Михайлов Михайлов                       за АУПВМДДД  №107-1980/12.12.2016г.

До Бойко Христофоров Нанков                      за АУПВМДДД  №107-1986/13.12.2016г.

До Красимир Бочев Тодоров                          за АУПВМДДД  №107-1991/14.12.2016г.

До Красимир Бочев Тодоров                          за АУПВМДДД  №107-1992/14.12.2016г

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  138/27.01.2017г.

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  139/27.01.2017г.

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  140/27.01.2017г.

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  141/27.01.2017г.

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  142/27.01.2017г.

До „Булит 2007” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-  143/27.01.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

 

Дата на поставяне:      08. 02.  2017г.