СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2198 /04.11.2016г.

1020

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  2198 /04.11.2016г.

 

До  Иво Неделчев Делчев                        за АУПВ № 107-1630/26.08.2016г.

До Деница Красимирова Ангелова         за АУПВ № 107-1644/31.08.2016г.

До Румен Ангелов Матеев                       за АУПВ № 107-1645/01.09.2016г.

До Румен Ангелов Матеев                       за АУПВ № 107-1646/01.09.2016г.

До Ивалина Александрова Георгиева    за АУПВ № 107-1674/10.09.2016г.

До Елена Христофорова Дичева             за АУПВ № 107-1677/12.09.2016г.

До Елена Христофорова Дичева             за АУПВ № 107-1678/12.09.2016г.

До Александър Николов Петков             за АУПВ № 107-1679/12.09.2016г.

До Александър Николов Петков             за АУПВ № 107-1680/12.09.2016г.

До Александър Николов Петков             за АУПВ № 107-1681/12.09.2016г.

До Калина Маргаритова Маринова        за АУПВ № 107-1682/12.09.2016г.

До Бисер Тодоров Данов                         за АУПВ № 107-1724/26.09.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  04.11.2016 г.  

Дата на сваляне:………………………….