СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2110 / 21.10.2016г

1129

 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2110 / 21.10.2016г.

До Христо Върбанов Радивенски                    за АУПВ №107-1435/21.07.2016г.

До Евелина Христова Радивенска                   за АУПВ №107-1437/21.07.2016г.

До Евелина Христова Радивенска                   за АУПВ №107-1438/21.07.2016г.

До Калоян Върбанов Радивенски                    за АУПВ №107-1436/21.07.2016г.

До Цветомир Илиев Илиев                              за АУПВ №107-1509/03.08.2016г.

До Илиян Георгиев Игнатов                            за АУПВ №107-1516/04.08.2016г.

До Илиян Георгиев Игнатов                            за АУПВ №107-1517/04.08.2016г

До Мирослав Венциславов Живков                 за АУПВ №107-1450/22.07.2016г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

                        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

                          Орган по приходите : Ваня Атанасова

                          Дата на поставяне: 21.10.2016г.

                          Дата на сваляне: ……………………