СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2109 / 21.10.2016г

1020

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК № 2109 / 21.10.2016г.

До Мирослав Стоянов Цанев      за АУПВМДДД  №107-1519/04.08.2016г.

До Мирослав Стоянов Цанев    за АУПВМДДД  №107-1520/04.08.2016г.

До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД  №107-1556/15.08.2016г.

До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД  №107-1557/15.08.2016г.

До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД  №107-1558/15.08.2016г.

До Лъчезар Златанов Стоилков   за АУПВМДДД  №107-1566/16.08.2016г.

До Атанас Маринов Атанасов     за АУПВМДДД  №107-1656/08.09.2016г.

До Аспарух Захариев Асенов     за АУПВМДДД  №107-1728/27.09.2016г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      21. 10.  2016г.