СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2108 / 21.10.2016г

966

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2108 / 21.10.2016г.

 

 

 

До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1394/13.07.2016г.

До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1395/13.07.2016г.

До Веселка Йорданова Кинтова              за АУПВ № 107-1581/18.08.2016г.

До Мирослав Ангелов Димитров            за АУПВ № 107-1582/18.08.2016г.

До Мирослав Ангелов Димитров            за АУПВ № 107-1583/18.08.2016г.

До Веселка Йорданова Кинтова              за АУПВ № 107-1581/18.08.2016г.

До Румен Илиев Илиев                            за АУПВ № 107-1606/23.08.2016г.

До Румен Илиев Илиев                            за АУПВ № 107-1607/23.08.2016г.

До Румен Илиев Илиев                            за АУПВ № 107-1608/23.08.2016г.

До Румен Илиев Илиев                            за АУПВ № 107-1609/23.08.2016г.

До Георги Петков Писаровски                за АУПВ № 107-1612/23.08.2016г.

До Мирослава Даринова Димитрова      за АУПВ № 107-953/06.04.2015г.

До Мирослава Даринова Димитрова      за АУПВ № 107-1616/06.04.2016г.

До Радион Кирилов Льосков                   за АУПВ № 107-1381/22.06.2015г.

До Радион Кирилов Льосков                   за АУПВ № 107-1635/29.08.2016г.

            До Йордан Панев Филипов                  за АУПВ № 107-1631/29.08.2016г.

            До Йордан Панев Филипов                  за АУПВ № 107-1632/29.08.2016г.

            До Йордан Панев Филипов                  за АУПВ № 107-1633/29.08.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:     21.10.2016 г.  

Дата на сваляне:………………………….