СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1954 /28.09.2016г.

1139

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 1954 /28.09.2016г.

 

 

До Донка Димитрова Кирици                    за АУПВ № 107-1140/09.06.2016г.

До Донка Димитрова Кирици                    за АУПВ № 107-1147/09.06.2016г.

До Иво Митков Начев                               за АУПВ № 107-1249/23.06.2016г.

До Върбинка Илиева Игнатова                  за АУПВ № 107-1302/29.06.2016г.

До Върбинка Илиева Игнатова                  за АУПВ № 107-1303/29.06.2016г.

До Върбинка Илиева Игнатова                  за АУПВ № 107-1304/29.06.2016г.

До Иван Драгомиров Иванов                     за АУПВ № 107-1358/07.07.2016г.

До Иван Драгомиров Иванов                     за АУПВ № 107-1359/07.07.2016г.

До Стоянка Петкова Бъчева                      за АУПВ № 107-1513/03.08.2016г.

До Стоянка Петкова Бъчева                      за АУПВ № 107-1514/03.08.2016г.

До Маргарит Петков Бъчев                       за АУПВ № 107-1515/03.08.2016г.

До Емилия Иванова Коева                       за АУПВ № 107-1518/04.08.2016г.

До Петьо Иванов Фучеджиев                    за АУПВ № 107-1559/15.08.2016г.

До Петьо Иванов Фучеджиев                    за АУПВ № 107-1560/15.08.2016г.

До Петьо Иванов Фучеджиев                     за АУПВ № 107-1561/15.08.2016г.

До Ваня Милкова Денчева                         за АУПВ № 107-1577/17.08.2016г.

До Драгомир Кирилов Бешев                     за АУПВ № 107-1613/24.08.2016г.

До Драгомир Кирилов Бешев                     за АУПВ № 107-1614/24.08.2016г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  28.09.2016 г.  

Дата на сваляне:………………………….