СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1814 /02.09.2016г.

1003

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№ 1814 / 02.09.2016г.

 

 

До Георги Иванов Спасов                              за АУПВ №107-1325/05.07.2016г.

До Георги Иванов Спасов                              за АУПВ №107-1326/05.07.2016г.

До Емилия Петкова Йорданова                      за АУПВ №107-1334/06.07.2016г.

До Емилия Петкова Йорданова                      за АУПВ №107-1335/06.07.2016г.

До Тихомир Иванов Петков                            за АУПВ №107-1446/21.07.2016г.

До Елена Иванова Любенова                          за АУПВ №107-1404/14.07.2016г.

До Васил Любчов Николов                             за АУПВ №107-1372/08.07.2016г.

До Симеон Валериев Антонов                        за АУПВ №107-1373/11.07.2016г.

До Емилия Димитрова Максудова                  за АУПВ №107-1374/11.07.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

Дата на поставяне: 02.09.2016г.

Дата на сваляне: ……………………