СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1648 /10.08.2016г.

1147

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 1648 /10.08.2016г.

 

 

До Фарес Алфарес                                       за АУПВ № 107-1084/02.06.2016г.

До Фарес Алфарес                                       за АУПВ № 107-1085/02.06.2016г.

До Иля Никифоров Енев                             за АУПВ № 107-1124/06.06.2016г.

До Иля Никифоров Енев                             за АУПВ № 107-1125/06.06.2016г.

До Иля Никифоров Енев                             за АУПВ № 107-1126/06.06.2016г.

До Лъчезар Петков Печевски                     за АУПВ № 107-1132/08.06.2016г.

До Михаела Георгиева Маринова              за АУПВ № 107-1143/09.06.2016г.

До Михаела Георгиева Маринова              за АУПВ № 107-1145/09.06.2016г.

До Албена Светославова Тодорова            за АУПВ № 107-1154/10.06.2016г.

До Албена Светославова Тодорова            за АУПВ № 107-1155/10.06.2016г.

До Евгени Весков Петков                           за АУПВ № 107-1181/14.06.2016г.

До Антон Илиев Босилков                          за АУПВ № 107-1205/17.06.2016г.

До Антон Илиев Босилков                          за АУПВ № 107-1206/17.06.2016г.

До Антон Илиев Босилков                          за АУПВ № 107-1207/17.06.2016г.

До Иванелия Мариянова Иванова              за АУПВ № 107-1220/21.06.2016г.

До Силвия Йорданова Илиева-Дюрзелен  за АУПВ № 107-1229/22.06.2016г.

До Силвия Йорданова Илиева-Дюрзелен  за АУПВ № 107-1230/22.06.2016г.

До Поля Василева Даскалова                      за АУПВ № 107-1369/08.07.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  10.08.2016 г.  

Дата на сваляне:………………………….