СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1301/19.07.2017г.

931

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  1301/19.07.2017г.

 

До Мартин Антонов Атанасов                                за АУПВ № 107-693/06.04.2017г.

До Антон Петров Атанасов                                     за АУПВ № 107-694/06.04.2017г.

До „Милена -2004” ЕООД                                       за АУПВ № 107-801/28.04.2017г.

До „Милена -2004” ЕООД                                       за АУПВ № 107-802/28.04.2017г.

До „Ади Трейд Къмпани” ЕООД                            за АУПВ № 107-784/25.04.2017г.

До Панарета Младенова Атанасова                        за АУПВ № 107-695/06.04.2017г.

До „Дани- Оил” ЕООД- в несъстоятелност           за АУПВ № 107-849/16.05.2017г.

До Ася Борисова Шишманова                                 за АУПВ № 107-889/25.05.2017г.

До Ася Борисова Шишманова                                 за АУПВ № 107-890/25.05.2017г..

До Фердинанд Иванов Атанасов                             за АУПВ № 107-862/18.05.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 19.07.2017 г.