СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-540 / 12.02.2018г.

1019

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-540 / 12.02.2018г.

 

 

До Миладин Борисов Налбантов                   за АУПВ №107-1953/11.12.2017г.

До Миладин Борисов Налбантов                   за АУПВ №107-1954/11.12.2017г.

До Татяна Викторовна Николова                   за АУПВ №107-1966/13.12.2017г.

До Петко Христов Кънев                                за АУПВ №107-1968/14.12.2017г.

До Албена Николаева Георгиева                   за АУПВ №107-2001/20.12.2017г.

До Венцислав Бориславов Георгиев              за АУПВ №107-2000/20.12.2017г.

До Васил Анатолиев Антонов                        за АУПВ №107-2008/21.12.2017г.

До Цветомир Илиянов Кръстев                     за АУПВ №107-2007/21.12.2017г.

До Росица Христова Михова                         за АУПВ №107-1998/20.12.2017г.

До Росица Христова Михова                         за АУПВ №107-1999/20.12.2017г.

До ЕТ” ИВО-Л-70-ИЛКА ДИМИТРОВА”     за АУПВ №107-196/26.01.2018г.

До ЕТ” ИВО-Л-70-ИЛКА ДИМИТРОВА”     за АУПВ №107-197/26.01.2018г.

До ЕТ” ИВО-Л-70-ИЛКА ДИМИТРОВА”     за АУПВ №107-198/26.01.2018г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 12.02.2018г.