СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.

186

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.

 

 

 

До Цвете Петкова Иванова                                за АУПВ №107-1030/14.08.2019г.

До Мика Станева Василева                                за АУПВ №107-1054/19.08.2019г.

До Веселин Костов Василев                               за АУПВ №107-1055/19.08.2019г.

До Евгений Цонков Андреев                              за АУПВ №107-976/26.07.2019г.

До Даниела Атанасова Коцева                           за АУПВ №107-1013/09.08.2019г.

До Румен Славков Илиев                                    за АУПВ №107-1038/15.08.2019г.

До Искра Георгиева Зехирова                            за АУПВ №107-1047/16.08.2019г.

До Веселин Атанасов Милев                              за АУПВ №107-1070/21.08.2019г.

До Цветомира Иванова Николова                      за АУПВ №107-1102/28.08.2019г.

До Анета Петрова Цветкова                               за АУПВ №107-1094/27.08.2019г.

До Андрей Борисов Андреев                              за АУПВ №107-1110/29.08.2019г.

До Пламен Руменов Ковачев                              за АУПВ №107-1125/02.09.2019г.

До Пламен Руменов Ковачев                              за АУПВ №107-1126/02.09.2019г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 22.10.2019г.