СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.

291

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.

 

 

 

До ХАСАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ                        за АУПВ №107-890/02.07.2019г.

До ВИЛМА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА     за АУПВ №107-1028/13.08.2019г.

До СЪБИ БОРИСОВ ИЛИЕВ                                   за АУПВ №107-909/10.07.2019г.

До ЕСТЕР ЖАК ЯКОВА                                           за АУПВ №107-923/15.07.2019г.

До АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА                за АУПВ №107-897/05.07.2019г.

До ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ                           за АУПВ №107-901/08.07.2019г.

До ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ                           за АУПВ №107-902/08.07.2019г

До ПЕЙО ЙОРДАНОВ ПЕЕВ                                   за АУПВ №107-900/08.07.2019г.

До ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХРИСТОВ                     за АУПВ №107-924/15.07.2019г.

До ВОЛОДЯ ТОДОРОВ ГЕНОВ                              за АУПВ №107-947/22.07.2019г.

До ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ                  за АУПВ №107-942/19.07.2019г.

До СПАС НИКОЛАЕВ БОРИСОВ                           за АУПВ №107-956/23.07.2019г.

До ТАТЯНА ПЕТЕВА АНТОВА                              за АУПВ №107-1027/13.08.2019г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 13.09.2019г.