СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.

971

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.

 

 

 

До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1026/22.11.2021г.

До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1027/22.11.2021г.

До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1028/22.11.2021г.

До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1029/22.11.2021г.

До Божидар Георгиев Съев                                  за АУПВ №107-1025/19.11.2021г.

До Детелин Йорданов Недялков                          за АУПВ №107-1042/25.11.2021г.

До Светлозар Тодорав Рачев                                за АУПВ №107-1160/29.12.2021г.

До Здравко Димитров Бояджиев                          за АУПВ №107-1094/08.12.2021г.

До Здравко Димитров Бояджиев                          за АУПВ №107-1095/08.12.2021г.

До Здравко Димитров Бояджиев                          за АУПВ №107-1096/08.12.2021г.

До Здравко Димитров Бояджиев                          за АУПВ №107-1097/08.12.2021г.

До Здравко Димитров Бояджиев                          за АУПВ №107-1098/08.12.2021г.

До Венелин Евстатиев Цветков                            за АУПВ №107-1089/07.12.2021г.

До Християн Василев Тодоров                             за АУПВ №107-1076/02.12.2021г.

До Илиян Цветанов Цветанов                               за АУПВ №107-1103/13.12.2021г.

До Илиян Цветанов Цветанов                               за АУПВ №107-1104/13.12.2021г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 31.01.2022г.