СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.

1099

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.

 

 

 

До Евгения Вескова Миланова                            за АУПВ №107-689/24.06.2021г.

До Галя Петкова Гъбова                                       за АУПВ №107-679/22.06.2021г.

До Огнян Крумов Пачев                                       за АУПВ №107-729/05.07.2021г.

До Огнян Крумов Пачев                                       за АУПВ №107-730/05.07.2021г.

До Силвия Исакова Асанова                                за АУПВ №107-740/08.07.2021г.

До Димитрина Христова Петрова                       за АУПВ №107-788/23.07.2021г.

До Федя Маринов Лалов                                      за АУПВ №107-768/15.07.2021г.

До Федя Маринов Лалов                                      за АУПВ №107-769/15.07.2021г.

До Красимир Генчев Иванов                               за АУПВ №107-770/15.07.2021г.

До Красимир Генчев Иванов                               за АУПВ №107-771/15.07.2021г.

До Красимир Генчев Иванов                               за АУПВ №107-772/15.07.2021г.

До Милен Нешков Михайлов                              за АУПВ №107-787/22.07.2021г.

До Димитринка Дамянова Лазарова                   за АУПВ №107-796/28.07.2021г.

До Мариян Иванов Лалев                                     за АУПВ №107-798/29.07.2021г.

До Ценко Стоянов Иванов                                    за АУПВ №107-751/13.07.2021г.

До Ценко Стоянов Иванов                                    за АУПВ №107-752/13.07.2021г.

До Зоя Ангелова Минева-Генова                         за АУПВ №107-806/04.08.2021г.

До Томи Ангелов Томов                                       за АУПВ №107-749/13.07.2021г.

До Теменужка Николова Ангелова                      за АУПВ №107-815/10.08.2021г.

До Теменужка Николова Ангелова                      за АУПВ №107-815/10.08.2021г

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 01.10.2021г.