СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.

256

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.

 

 

 

До Димитър Тодоров Флоров                              за АУПВ №107-736/04.06.2019г.

До Венета Захариева Кръстева                            за АУПВ №107-798/13.06.2019г.

До Венета Захариева Кръстева                            за АУПВ №107-799/13.06.2019г.

До Цанка Василева Крачунова                            за АУПВ №107-805/14.06.2019г.

До Цветко Витанов Петков                                  за АУПВ №107-847/21.06.2019г.

До Валерия Лалева Мидиева                                за АУПВ №107-831/19.06.2019г.

До Валерия Лалева Мидиева                                за АУПВ №107-832/19.06.2019г.

До Николай Георгиев Иванов                              за АУПВ №107-804/14.06.2019г.

До Стела Радославова Иванова                            за АУПВ №107-927/16.07.2019г.

До Николай Василев Иванов                                за АУПВ №107-928/16.07.2019г.

До Борис Йорданов Илиев                                   за АУПВ №107-879/27.06.2019г.

До Румяна Емилова Илиева                                 за АУПВ №107-880/28.03.2019г.

До Марин Руменов Маринов                               за АУПВ №107-936/18.07.2019г.

До Васил Иванов Големанов                               за АУПВ №107-957/23.07.2019г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 16.08.2019г.