СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.

242

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.

 

 

 

До Георги Иванов Димитров                               за АУПВ №107-651/17.05.2019г.

До Георги Иванов Димитров                               за АУПВ №107-651/17.05.2019г.

До БЪЛГАРИЯ ЕООД                                          за АУПВ №107-394/12.03.2019г.

До Веселина Панайотова Христова                    за АУПВ №107-687/27.05.2019г.

До Цветомира Бориславова Паскалева               за АУПВ №107-688/27.05.2019г.

До Станислава Петрова Славеева                       за АУПВ №107-671/21.05.2019г.

До Камелия Русанова Крумова                           за АУПВ №107-681/22.05.2019г.

До Милен Бисеров Фичев                                    за АУПВ №107-701/29.05.2019г.

До Милен Бисеров Фичев                                    за АУПВ №107-702/29.05.2019г.

До Моника Симеонова Янчева                            за АУПВ №107-748/06.06.2019г.

До Милен Василев Йорданов                               за АУПВ №107-712/30.05.2019г.

До Милен Василев Йорданов                               за АУПВ №107-713/30.05.2019г.

До Николина Ангелова Лефтерова                      за АУПВ №107-723/31.05.2019г.

До Николина Ангелова Лефтерова                      за АУПВ №107-724/31.05.2019г.

До Даринка Богомилова Дряновска                     за АУПВ №107-733/10.06.2019г.

До Лида Дачева Недялкова                                   за АУПВ №107-772/10.06.2019г.

До Деница Иванова Димитрова                            за АУПВ №107-766/07.06.2019г.

До Явор Кирилов Шопов                                      за АУПВ №107-729/03.06.2019г.

До Ралица Огнянова Тодорова                             за АУПВ №107-783/11.06.2019г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 26.07.2019г.