СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-296 / 22.01.2018г.

1122

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-296 / 22.01.2018г.

 

 

До Здравко Димитров Бояджиев                         за АУПВ №107-1796/08.11.2017г.

До Здравко Димитров Бояджиев                         за АУПВ №107-1797/08.11.2017г.

До Здравко Димитров Бояджиев                         за АУПВ №107-1798/08.11.2017г.

До Юлиян Акселов Демирев                               за АУПВ №107-1806/09.11.2017г.

До Инджихан Наабиев Ибишев                           за АУПВ №107-1829/14.11.2017г.

До Стефан Атанасов Георгиев                            за АУПВ №107-1861/21.11.2017г.

До Стефан Атанасов Георгиев                            за АУПВ №107-1862/21.11.2017г.

До Петър Русков Панов                                       за АУПВ №107-1828/14.11.2017г.

До Емил Георгиев Великов                                 за АУПВ №107-1852/20.11.2017г.

До Марияна Костова Тодорова                           за АУПВ №107-1882/23.11.2017г.

До Мариана Василева Градинарова                    за АУПВ №107-1863/21.11.2017г.

До Ивайло Радионов Радев                                  за АУПВ №107-1925/01.12.2017г.

До Милен Маринчев Бонджуков                         за АУПВ №107-1919/30.11.2017г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 22.01.2018г.