СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-294 / 07.09.2017г.

951

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-294 / 07.09.2017г.

 

 

До Димитър Христов Кочев                            за АУПВ №107-1144/12.07.2017г.

До Димитър Христов Кочев                            за АУПВ №107-1145/12.07.2017г.

До Десислав Веселинов Станев                       за АУПВ №107-1334/09.08.2017г.

До Десислав Веселинов Станев                       за АУПВ №107-1335/09.08.2017г

До Ивайло Светозаров Захариев                     за АУПВ №107-1173/17.07.2017г.

До Ваня Ангелова Тодорова                            за АУПВ №107-1183/18.07.2017г.

До Ваня Ангелова Тодорова                            за АУПВ №107-1184/18.07.2017г.

До Станислав Валериев Миленков                  за АУПВ №107-1190/18.07.2017г.

До Нели Валериева Петкова                            за АУПВ №107-1187/18.07.2017г.

До Иван Здравков Иванов                                за АУПВ №107-1435/23.08.2017г.

До Милена Цацова Виткова                             за АУПВ №107-1217/21.07.2017г.

До Милена Цацова Виткова                             за АУПВ №107-1218/21.07.2017г.

До Христофор Тодоров Ганев                         за АУПВ №107-1216/21.07.2017г.

До Веса Витова Георгиева                               за АУПВ №107-1237/25.07.2017г.

До Марин Стефанов Георгиев                         за АУПВ №107-1234/25.07.2017г.

До Марин Стефанов Георгиев                         за АУПВ №107-1235/25.07.2017г.

До Марин Стефанов Георгиев                         за АУПВ №107-1236/25.07.2017г.

До Иван Николов Станчев                               за АУПВ №107-1238/25.07.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 07.09.2017г.