СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2810 / 03.08.2018г.

808

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-2810 / 03.08.2018г.

 

 

 

До Страхил Тодоров Цонев                        за АУПВ №107-656/08.06.2018г.

До Емил Илиев Георгиев                            за АУПВ №107-661/11.06.2018г.

До Емил Илиев Георгиев                            за АУПВ №107-662/11.06.2018г.

До Николай Стойчев Стойчев                    за АУПВ №107-668/12.06.2018г.

До Димитър Иванов Димитров                   за АУПВ №107-689/15.06.2018г.

До Тодор Димитров Иванов                        за АУПВ №107-683/14.06.2018г.

До Марияна Кънчева Иванова                     за АУПВ №107-667/12.06.2018г.

До Йовка Иванова Тодорова-Конова          за АУПВ №107-693/19.06.2018г.

До Емил Димитров Андреев                        за АУПВ №107-690/18.06.2018г.

До Пламен Маринов Иванов                        за АУПВ №107-694/19.06.2018г.

До ДЖИ ЕМ БИ ЕСТЕЙТС ООД                  за АУПВ №107-750/12.07.2018г.

До ЕТ СТЕФКА ЙОРДАНОВА-2005           за АУПВ №107-717/04.07.2018г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 03.08.2018г.