СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-2298 / 07.07.2023г.

384

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-2298 / 07.07.2023г.

 

 

 

До РОСИТЕКС ООД                                                  за АУПВ №107-377/06.04.2023г.

До ГАБРИЕЛ ИНВЕСТ ООД                                    за АУПВ №107-322/23.03.2023г.

До ГАБРИЕЛ ИНВЕСТ ООД                                    за АУПВ №107-323/23.03.2023г.

До ЕТ ИВО-Л-70 ИЛКА ДИМИТРОВА                  за АУПВ №107-481/18.05.2023г.

До ЕТ ИВО-Л-70 ИЛКА ДИМИТРОВА                  за АУПВ №107-482/18.05.2023г.

До ЕТ ИВО-Л-70 ИЛКА ДИМИТРОВА                  за АУПВ №107-483/18.05.2023г.

До РУБИН ИНВЕСТ АД                                           за АУПВ №107-473/17.05.2023г.

До ДЕСИСЛАВА-98 ЕООД                                      за АУПВ №107-389/10.04.2023г.

До АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД  КЛОН ПЛЕВЕН      за АУПВ №107-390/11.04.2023г.

До АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД  КЛОН ПЛЕВЕН      за АУПВ №107-391/11.04.2023г.

До АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД  КЛОН ПЛЕВЕН      за АУПВ №107-392/11.04.2023г.

До ЕТ ДИАНА-ПЕТЪР АНТОВ                               за АУПВ №107-412/20.04.2023г.

До СИДАН ГРУП ООД                                             за АУПВ №107-491/25.05.2023г.

До КОМЕРС ЕООД                                                    за АУПВ №107-437/27.04.2023г.

До ЕТ ИВАН НАНОВСКИ-ИВИДА                        за АУПВ №107-467/12.05.2023г.

До ПС ГРУП 91 ЕООД                                              за АУПВ №107-495/26.05.2023г.

До ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД                         за АУПВ №107-484/19.05.2023г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 07.07.2023г.