СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2211 / 18.06.2018г.

908

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

   № МДТ-2211 / 18.06.2018г.

 

 

 

До Гергана Евгениева Атанасова             за АУПВ №107-467/18.04.2018г.

До Гергана Евгениева Атанасова             за АУПВ №107-468/18.04.2018г.

До Гергана Евгениева Атанасова             за АУПВ №107-469/18.04.2018г.

До Силвия Димитрова Монова                 за АУПВ №107-492/20.04.2018г.

До Силвия Димитрова Монова                 за АУПВ №107-493/20.04.2018г.

До Детелин Стефанов Далаклиев             за АУПВ №107-475/19.04.2018г.

До Илиян Дилянов Илиев                         за АУПВ №107-421/12.04.2018г.

До Николай Тошков Георгиев                  за АУПВ №107-531/30.04.2018г.

До Милен Стефанов Манчев                     за АУПВ №107-542/02.05.2018г.

До Милена Ангелова Тончева                   за АУПВ №107-530/30.04.2018г.

До Алекси Милчев Иванов                        за АУПВ №107-501/24.04.2018г.

До Лидия Михайлова Цветкова                 за АУПВ №107-513/26.04.2018г.

До Лидия Михайлова Цветкова                 за АУПВ №107-514/26.04.2018г.

До Лидия Михайлова Цветкова                 за АУПВ №107-515/26.04.2018г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 18.06.2018г.