СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-195 /25.08.2017г.

950

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-195 /25.08.2017г.

 

 

 

До Митко Киранов Дончев                               за АУПВ №107-980/15.06.2017г.

До Иво Стефанов Ненчев                                 за АУПВ №107-964/12.06.2017г.

До Иво Стефанов Ненчев                                 за АУПВ №107-965/12.06.2017г.

До Иво Стефанов Ненчев                                 за АУПВ №107-966/12.06.2017г.

До Фарес Алфарес                                            за АУПВ №107-1091/05.07.2017г.

До Цветелин Ивов Георгиев                             за АУПВ №107-1118/10.07.2017г.

До Цветелин Ивов Георгиев                             за АУПВ №107-1119/10.07.2017г.

До Октай Мустафов Ахмедов                           за АУПВ №107-1108/07.07.2017г.

До Милена Цветанова Трайчева                       за АУПВ №107-1098/06.07.2017г.

До Антон Борисов Ценов                                  за АУПВ №107-1131/11.07.2017г.

До Валентин Пепов Георгиев                           за АУПВ №107-1092/05.07.2017г.

До Валентин Пепов Георгиев                           за АУПВ №107-1093/05.07.2017г.

До Валентин Пепов Георгиев                           за АУПВ №107-1094/05.07.2017г.

 

 

.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 25.08.2017г.