Съобщение по чл. 32 от ДОПК №МДТ-1905/14.05.2024г.

85

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

 по чл. 32 от ДОПК

                                                                                        № МДТ-1905/ 14.05.2024г.

 

До „МИКОВ ТРАНС ЛОГИСТИК“  ЕООД           за АУПВ №107-342/22.02.2024г.

До „МИКОВ ТРАНС ЛОГИСТИК“  ЕООД           за АУПВ №107-343/22.02.2024г.

До Иван Стефанов Кюлджийски                        за АУПВ №107-399/28.02.2024г.

До Иван Стефанов Кюлджийски                        за АУПВ №107-400/28.02.2024г

До Калоян Тонев Иванов                                    за АУПВ №107-421/01.03.2024г.

До „АЙ ВИ ГРУП“ ЕООД                                     за АУПВ №107-432/05.03.2024г.

До „АЙ ВИ ГРУП“ ЕООД                                     за АУПВ №107-433/05.03.2024г.

До „АЙ ВИ ГРУП“ ЕООД                                     за АУПВ №107-434/05.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-676/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-677/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-678/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-679/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-680/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-681/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-682/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-683/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-684/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-685/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-686/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-687/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-688/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-689/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-690/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-691/28.03.2024г.

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-692/28.03.2024г

До „ВИ АЙ ТРАНС 96“ ЕООД                             за АУПВ №107-693/28.03.2024г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева      

Дата на поставяне: 14.05.2024г.

Дата на сваляне: ……………………