СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.

452

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.

 

 

 

До Станислав Луканов Йорданов                        за АУПВ №107-80/25.01.2023г.

До Станислав Луканов Йорданов                        за АУПВ №107-81/25.01.2023г.

До Екатерина Пламенова Тодорова                     за АУПВ №107-106/01.02.2023г.

До Валери Тодоров Вълчев                                   за АУПВ №107-112/02.02.2023г.

До Валери Тодоров Вълчев                                   за АУПВ №107-113/02.02.2023г.

До Веселин Тодоров Василев                               за АУПВ №107-117/03.02.2023г.

До Веселин Тодоров Василев                               за АУПВ №107-118/03.02.2023г.

До Надя Пламенова Рачева                                   за АУПВ №107-149/14.02.2023г.

До Ивайло Маринов Лачев                                    за АУПВ №107-157/16.02.2023г.

До Пламен Руменов Ковачев                                 за АУПВ №107-160/17.02.2023г.

До Пламен Руменов Ковачев                                 за АУПВ №107-161/17.02.2023г

До Пламен Руменов Ковачев                                 за АУПВ №107-162/17.02.2023г

До ГАЯ ЕООД                                                         за АУПВ №107-285/10.03.2023г.

До ГАЯ ЕООД                                                         за АУПВ №107-286/10.03.2023г.

До ПВД ООД                                                           за АУПВ №107-312/21.03.2023г.

До ПВД ООД                                                           за АУПВ №107-312/21.03.2023г

До КАРАТО-С ЕООД                                             за АУПВ №107-406/19.04.2023г.

До КАРАТО-С ЕООД                                             за АУПВ №107-407/19.04.2023г.

До КАРАТО-С ЕООД                                             за АУПВ №107-408/19.04.2023г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 28.04.2023г.