СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1196 / 17.11.2017г.

912

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-1196 / 17.11.2017г.

 

 

До Йорданка Тодорова Иванова                       за АУПВ №107-1560/18.09.2017г.

До Антон Лъчезаров Вълчев                             за АУПВ №107-1539/12.09.2017г.

До Любчо Стефанов Бързев                              за АУПВ №107-1581/21.09.2017г.

До Габриела Гениславова Павлинова               за АУПВ №107-1547/13.09.2017г.

До Рени Янкова Димитрова-Гоцис                    за АУПВ №107-1564/19.09.2017г.

До Георги Цветанов Георгиев                           за АУПВ №107-1557/15.09.2017г.

До Надежда Върбанова Стефанова                   за АУПВ №107-1578/20.09.2017г.

До Петко Любенов Гергушки                            за АУПВ №107-1587/25.09.2017г.

До Махер Ал Масри                                           за АУПВ №107-1588/25.09.2017г.

До Борис Валентинов Манолов                         за АУПВ №107-1684/13.10.2017г.

До Борис Валентинов Манолов                         за АУПВ №107-1685/13.10.2017г.

До Константин Георгиев Павлов                       за АУПВ №107-1604/27.09.2017г.

До Константин Георгиев Павлов                       за АУПВ №107-1605/27.09.2017г.

До Цветанка Великова Македонска                   за АУПВ №107-1649/04.10.2017г.

До Цветанка Великова Македонска                   за АУПВ №107-1650/04.10.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 17.11.2017г.