СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-105 / 10.01.2024г.

156

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-105 / 10.01.2024г.

 

 

 

До Цветанка Александрова Русанова                  за АУПВ №107-646/25.08.2023г.

До Валери Петров Анчев                                      за АУПВ №107-642/24.08.2023г.

До Константин Илиев Врачански                        за АУПВ №107-638/22.08.2023г.

До Константин Илиев Врачански                        за АУПВ №107-639/22.08.2023г.

До Албена Илиева Врачанска                              за АУПВ №107-653/29.08.2023г.

До Албена Александрова Николова                    за АУПВ №107-655/30.08.2023г.

До Владислав Василев Михайлов                        за АУПВ №107-726/26.10.2023г.

До Владислав Василев Михайлов                        за АУПВ №107-727/26.10.2023г.

До Матей Евтимов Евтимов                                 за АУПВ №107-746/06.11.2023г.

До Станислав Величков Симеонов                      за АУПВ №107-763/10.11.2023г.

До Николай Симеонов Тонов                               за АУПВ №107-779/16.11.2023г.

До Антония Адриянова Пушкарова                     за АУПВ №107-788/17.11.2023г.

До Страхил Тодоров Цонев                                   за АУПВ №107-767/13.11.2023г.

До Иво Иванов Тодоров                                        за АУПВ №107-797/22.11.2023г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 10.01.2024г.