СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 6 / 03.01.2017г.

1094

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

    № 6 / 03.01.2017г.

                           До Павлина Иванова Исакова                            за АУПВ №107-1852/25.10.2016г.

До Илийчо Петров Ангелов                               за АУПВ №107-1841/21.10.2016г.

До Димитрин Василев Цветанов                       за АУПВ №107-1849/24.10.2016г.

До Милен Христов Христов                              за АУПВ №107-1855/26.10.2016г.

До Даниела Георгиева Гарева                           за АУПВ №107-1951/30.11.2016г

                          До Даниела Георгиева Гарева                           за АУПВ №107-1952/30.11.2016г

До Ерол Емилов Раданов                                   за АУПВ №107-1862/31.10.2016г.

До Николай Силвестров Николов                     за АУПВ №107-1887/04.11.2016г.

До Драгомир Александров Петров                   за АУПВ №107-1712/20.09.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

Дата на поставяне: 03.01.2017г.