СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 532 / 10.03.2017г.

975

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

 

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

  № 532 / 10.03.2017г.

 

До Ирена Йорданова Миленкова                  за АУПВ №107-2002/16.12.2016г.

До Борислав Банов Янев                             за АУПВ №107-2008/20.12.2016г.

До Дида Стоянова Събева                             за АУПВ №107-2016/23.12.2016г.

До Виктория Георгиева Димитрова              за АУПВ №107-37/11.01.2017г.

До Николай Генов Спасов                             за АУПВ №107-2025/28.12.2016г.

До Красен Емилов Милев                              за АУПВ №107-67/19.01.2017г.

До Ива Маринчева Андреева                         за АУПВ №107-2026/29.12.2016г.

До Катя Арсова Кърджалиева                       за АУПВ №107-54/17.01.2017г.

До Момчил Емилов Милев                            за АУПВ №107-68/19.01.2017г.

До Магдалена Димитрова Милева                 за АУПВ №107-70/19.01.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Орган по приходите : Ваня Атанасова

Дата на поставяне: 10.03.2017г.