СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 260 / 31.01.2017г.

1161

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

  ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

№ 260 / 31.01.2017г.

 

До Силвана Демирева Сидерова                    за АУПВ №107-1915/17.11.2016г.

До Нанка Василева Дачева                             за АУПВ №107-1932/23.11.2016г.

До Пламен Иванов Първанов                         за АУПВ №107-1938/24.11.2016г.

До Васил Ангелов Денчев                              за АУПВ №107-1933/23.11.2016г.

До Васил Ангелов Денчев                              за АУПВ №107-1934/23.11.2016г.

До Виолета Петрова Кръстева                       за АУПВ №107-1960/02.12.2016г.

До Петър Димитров Рупов                             за АУПВ №107-1982/12.12.2016г.

До Валентин Тодоров Владимиров               за АУПВ №107-1987/13.12.2016г.

До ПРЕСТИЖ ЕООД                                      за АУПВ №107-1911/16.11.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

                       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката                        и ще се счете за редовно връчен.

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 31.01.2017г.