СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2333 / 02.12.2016г.

1168

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№   2333/02.12.2016г.

 

До Гергана Цакова Вълчинковска         за АУПВ № 107-1575/17.08.2016г.

До Ина Николаева Челебиева                 за АУПВ № 107-1742/28.09.2016г.

До Татяна Димитрова Баева                    за АУПВ № 107-1750/30.09.2016г.

До Даниела Иванова Димитрова           за АУПВ № 107-1755/03.10.2016г.

До Симеон Веселинов Игнатов             за АУПВ № 107-1756/03.10.2016г.

До Димитър Красимиров Керин            за АУПВ № 107-1770/06.10.2016г.

До Венцислав Петров Ванков                за АУПВ № 107-1808/13.10.2016г.

До Венцислав Петров Ванков                за АУПВ № 107-1809/13.10.2016г.

До Красимира Никитова Ванкова         за АУПВ № 107-1810/13.10.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне:  02.12.2016 г.  

Дата на сваляне:………………………….