СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.

1096

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№ 2197 / 04.11.2016г.

 

 

До Валентина Тодорова Иванова                         за АУПВ №107-1300/07.07.2016г.

До Венцислав Йорданов Златанов                       за АУПВ №107-1675/12.09.2016г.

До Венцислав Йорданов Златанов                       за АУПВ №107-1676/12.09.2016г.

До Яник Ангелов Маринов                                   за АУПВ №107-1687/13.09.2016г.

До Анко Пацев Маджаров                                    за АУПВ №107-1694/15.09.2016г.

До Анко Пацев Маджаров                                    за АУПВ №107-1695/15.09.2016г.

До Анко Пацев Маджаров                                    за АУПВ №107-1696/15.09.2016г.

До Галина Александровна Маджарова                за АУПВ №107-1697/15.09.2016г.

До Галина Александровна Маджарова                за АУПВ №107-1698/15.09.2016г.

До Галина Александровна Маджарова                за АУПВ №107-1699/15.09.2016г.

До Дилян Иванов Лазаров                                    за АУПВ №107-1671/10.09.2016г.

До Борислав Боянов Борисов                               за АУПВ №107-1705/19.09.2016г.

До Борислав Боянов Борисов                               за АУПВ №107-1706/19.09.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

Дата на поставяне: 04.11.2016г.

Дата на сваляне: ……………………