СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1664 / 12.08.2016г.

973

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№ 1664 / 12.08.2016г.

 

 

До Ива Николаева Николова                          за АУПВ №107-1287/28.06.2016г.

До Данаил Милчев Найденов                         за АУПВ №107-1164/13.06.2016г.

До Данаил Милчев Найденов                         за АУПВ №107-1165/13.06.2016г.

До Антон Венциславов Антонов                    за АУПВ №107-1427/19.07.2016г.

До Теодор Николов Палчев                            за АУПВ №107-1396/13.07.2016г.

До Илиян Кирилов Пеловски                          за АУПВ №107-1286/28.06.2016г.

До ЕТ НАНСИ-Сергей Лилов                         за АУПВ №107-1270/27.06.2016г.

До Ивайло Михайлов Лазаров                        за АУПВ №107-1264/27.06.2016г.

До Ивайло Михайлов Лазаров                        за АУПВ №107-1265/27.06.2016г.

До Ивайло Михайлов Лазаров                        за АУПВ №107-1266/27.06.2016г.

До Павлин Илиев Тошковски                          за АУПВ №107-1298/29.06.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 12.08.2016г.

Дата на сваляне: ……………………