Картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на гр. Плевен – Iви етап територията на централна градска част гр.Плевен

1695